STANDARD SALGSBETINGELSER FOR
FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT.

 

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av tjenester/produkter over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, såfremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 1. Partene

Selger er Netfit AS, Slyngveien 26g, 0376 Oslo, post@netfit.no, tlf 40046006, Org.nr. 824.925 712, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen av applikasjonen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 1. Pris

Den oppgitte prisen for applikasjonen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Kjøperen har 7 dagers gratis prøveperiode

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen av applikasjonen eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for applikasjonen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag etter at applikasjonen er lastet ned.

 1. Levering

Levering er skjedd i det øyeblikket når kjøperen, eller hans representant, har kjøpt tilgangen til applikasjonen.

 1. Risikoen for varen

Risikoen for tjenesten/produktet går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått levert i tråd med punkt 6.

 1. Angrerett

Det er 7 dagers prøveperiode etter nedlastning av Netfit applikasjonen.
Veileder-angrerett-2017
Paragraf 17.3 Digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium

Digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, kan leveres både i form av abonnement og som enkelttjenester.

Ved nedlasting eller strømming av digitale enkelttjenester, vil angreretten falle bort så snart tjenesten lastes ned/strømmes, så sant den næringsdrivende har oppfylt lovens krav til forhåndsinformasjon og prosedyrer. Dette gjelder også der forbrukeren har inngått avtale om et gratis medlemskap eller lignende, som forutsetter betaling for hver nedlasting eller strømming, for eksempel nedlastning av Netfit applikasjon.

Paragraf 17.5 Bortfall av angrerett ved levering av digitale enkelttjenester

Digitale innholdstjenester ønskes normalt levert så snart avtalen er inngått. Under forutsetning av at den næringsdrivende oppfyller krav fastsatt i loven, faller angreretten bort straks tjenesten tas i bruk. Digitale innholdstjenester skiller seg på dette punktet fra levering av andre typer tjenester, der angreretten består inntil tjenesten er ferdig levert.

For at angreretten ved kjøp av digitalt innhold skal falle bort, kreves at leveringen av tjenesten er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

 1. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 1. Mangel ved applikasjonen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved applikasjonen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven får ikke kjøperen tilgang til applikasjonen.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 1. Garanti

Garanti som gis av selgeren, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 1. Eget ansvar

All trening skjer på eget ansvar. Vi anbefaler at du rådfører deg med din fastlege før treningen igangsettes ved behov.
Du må være 18 år for å ta i bruk Netfit sine tjenester.
Om du er under 18 år må du ha godkjenning fra forelder evt verge.
Jeg samtykker med dette i at jeg straks skal motta Netfit abonnement [digital innholdstjeneste], og erkjenner samtidig at angreretten bortfaller så snart nedlastingen eller strømmingen starter.

Netfit AS

Slyngveien 26g, 0376 Oslo
post@netfit.no
Tlf 40046006
Org.nr. 824.925.712

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram