Personvernerklæring

Denne erklæring omfatter all bruk av opplysninger du gir oss via vår app, NetFitApp.

Netfit AS ivaretar ditt personvern, og arbeider systematisk forgjennom så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak å sikre
at din personlige integritet ikke blir krenket. Netfit AS behandler personopplysninger når du bruker appen vår (heretter samlet omtalt
som “tjenesten”), og vi gjør det i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning. Disse personvernreglene forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn og behandler informasjon om deg som bruker, og hvordan vi sikrer at din personlige integritet ikke krenkes. Vi oppfordrer deg til å lese disse personvernreglene nøye.

Personopplysningsansvarlig for behandlingen som er beskrevet i disse reglene er Netfit AS org. nr. 824 925 712 (“NetFitApp",
"Netfit”, "Netfit.no", “vi” eller “oss”).

Sentrale begreper
En personopplysning er en opplysning som kan knyttes direkte eller indirekte til en fysisk, levende person. Eksempel på
personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og epostadresse. Under visse omstendigheter kan også opplysninger
om IP-adresse og din brukeratferd ved bruk av Tjenesten utgjøre personopplysninger.

Behandling av personopplysninger omfatter all håndtering av personopplysninger, som innsamling, registrering og lagring.

Sensitive personopplysninger er opplysninger som avdekker rase eller etnisk opprinnelse, politiske synspunkter, religiøs eller filosofisk
overbevisning, medlemskap i fagforening samt personopplysninger som omhandler helse eller seksualliv.

Opplysninger om helse kan f.eks. være sykefravær, graviditet og legebesøk. En personopplysningsansvarlig er en som alene eller sammen med
andre bestemmer formål og middel for behandling av personopplysningene, og som har det endelige ansvaret for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernlover.

Informasjonen vi samler inn
Vi samler inn personopplysninger knyttet til oppretting av en konto og din påfølgende bruk av kontoen og Tjenesten. For å gi deg et
tydelig bilde av hvordan personopplysningene behandles, har vi delt inn personopplysningene i to kategorier ut fra hvordan de samles
inn:

Opplysninger du selv gir oss
Når du logger inn på Tjenesten, oppretter en konto, bruker kontoen din og utfører aktiviteter innenfor rammene av Tjenesten, oppgir du
informasjon om deg selv. Denne informasjonen omfatter brukernavn, alder, kjønn, geografisk plassering, telefonnummer, epostadresse,
og kommunikasjon med andre kontoer i Tjenesten.

Du har også mulighet til å koble til ulike tredjepartsapper som vil gi oss informasjon som antall daglige skritt, hva du spiser og hvilepuls.
Du har også mulighet til å selv legge inn personlig informasjon som vekt, antall timer søvn, antropometriske mål.

Opplysninger som samles inn når du bruker Tjenesten
Når du bruker Tjenesten med kontoen din, lagrer vi informasjon om bruken. Informasjonen kan deles inn i følgende kategorier:

• Teknisk informasjon om enheten og internettilkoblingen din
Gjennom serverlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til Tjenesten, samt din
bruk av Tjenesten på ulike enheter. Denne informasjonen kan omfatte operativsystem, nettleserversjon, IP-adresser, cookies og unike identifikatorer.
• Informasjon om bruken av din konto og Tjenesten;
brukeratferd
Vi registrerer gjennomførte økter og detaljer vedrørende dette som antall repetisjoner, kg løftet, øvelser gjennomført, tid
brukt.
• Cookies og annet innhold som lagres lokalt på enheten din

Når du bruker Tjenesten, bruker vi – direkte eller gjennom tredjepart – ulik teknologi for å gjenkjenne deg og lære mer om
deg som bruker. Cookies brukes for eksempel for at du skal slippe å logge inn på nytt hver gang du besøker Tjenesten vår.

Hvorfor vi behandler og deler opplysningene dine
Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:
Gjøre tjenesten tilgjengelig for deg og forbedre brukeropplevelsen din. Vi behandler personopplysninger for å gi deg mer
brukervennlige tjenester, slik at du kan finne andre brukere og kommunisere med dem. Personopplysninger behandles også med
det formål at vi skal kunne tilpasse visningen av tjenesten vår til den enheten du bruker, og dermed gi deg en bedre brukeropplevelse.
Denne behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen vi har med deg som medlem på NetFitApp. Hvis du velger ikke å tillate at vi behandler disse opplysningene, kan vi ikke levere tjenesten til deg.

Gjøre Tjenesten tilgjengelig for deg og forbedre brukeropplevelsen din.
Vi bruker personopplysninger for å gi deg mer brukervennlige tjenester, slik at du kan finne andre brukere og kommunisere med
dem og delta i konkurranser. Personopplysninger behandles også med det formål at vi skal kunne tilpasse visningen av Tjenesten vår
til den enheten du bruker, og dermed gi deg en bedre brukeropplevelse.

Besvare henvendelser til kundeservice
Vi behandler personopplysningene dine for å kunne besvare eventuelle spørsmål du sender oss via e-post eller telefon i forbindelse med tjenesten. Denne behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å gi deg kundeservice når du
kommuniserer med oss. Behandlingen er basert på en interesseavveining, og innebærer situasjoner der vi ønsker eller
trenger å gjøre noe som i hovedsak er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine interesser eller grunnleggende rettigheter og
friheter. Du kan når som helst protestere på denne behandlingen ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt nederst].
Vær oppmerksom på at vi ikke kan gi deg brukerstøtte hvis du gjør dette.

Personlig tilpassede tilbud, anbefalinger og annonser
Vi ønsker å kunne gi deg anbefalinger, tilpassede tjenester og relevante annonser basert på dine interesser og atferden din når du
bruker Tjenesten. Det kan være anbefalinger om produkter og tjenester basert på hva du har lest eller kjøpt, eller basert på hva andre brukere med lignende atferdsmønster har vist interesse for. Informasjonen gjør også at vi kan levere digitale annonsekampanjer
som er tilpasset hver enkelt bruker, slik at du kan få relevante annonser ut fra atferdsmønsteret ditt, alderen din og andre opplysninger vi har om deg. Noen av personopplysningene du gir oss vil kunne bli brukt i markedsføring.

Denne behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å gi deg personlig tilpassede tilbud, anbefalinger og annonser.
Behandlingen er basert på en interesseavveining, og innebærer situasjoner der vi ønsker eller trenger å gjøre noe som i hovedsak
er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Du kan når som helst
protestere på denne behandlingen ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt nederst.

Analysere markedstrendene og videreutvikle Tjenesten
Vi bruker personopplysninger med det formål å utføre brukersegmentering, analysere og forstå markedstrendene og derigjennom å forbedre og utvikle nettsidene, appene, tilbudene og tjenestene våre.

Denne behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å analysere markedstrendene for å videreutvikle tjenesten.
Behandlingen er basert på en interesseavveining, og innebærer situasjoner der vi ønsker eller trenger å gjøre noe som i hovedsak
er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Du kan når som helst
protestere på denne behandlingen ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt nederst.

Forebygge, begrense og utrede misbruk
Vi bruker personopplysninger angående brukernes aktiviteter og tekniske data for å forebygge, begrense og utrede ulike former av misbruk av Tjenesten. Med misbruk mener vi blant annet oppretting av falske profiler, “spamming”, trakassering, forsøk på å logge inn på noen andres konto, atferd som er i strid med Brukervilkårene eller andre vilkår for Tjenesten samt annen atferd som er forbudt
ved lov.

Hvis vi oppdager misbruk av Tjenesten, og for å hindre ytterligere misbruk, kan vi overlevere informasjon om enheten din eller IPadressen
din gjennom bruk av en identifiseringstjeneste for å hindre at ytterligere misbruk skjer gjennom bruk av enheten. Denne behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å forebygge, begrense og utrede misbruk. Behandlingen er basert på en interesseavveining, og innebærer situasjoner der vi ønsker eller trenger å gjøre noe som i hovedsak er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Du kan når som helst protestere på denne behandlingen, men for dette formålet kan vi henvise til tvingende berettigede interesser som veier tyngre enn protesten din.

For å oppfylle våre rettslige forpliktelser
Vi behandler personopplysningene dine for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, f.eks. hvis en myndighet trenger visse opplysninger for
å oppfylle forpliktelser i henhold til bokføringslovgivningen. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle disse forpliktelsene.

Overføring av personopplysninger
Personopplysninger kan bli overført til tredjepart i tilfelle virksomheten eller en del av virksomheten og personopplysninger som behandles i forbindelse med denne delen selges, flyttes eller overdras. Vi kan også komme til å utlevere opplysningene dine hvis vi pålegges å gjøre det som følge av rettslig forpliktelse, domstolsbeslutning, myndighetsregulering eller dersom slik utlevering er nødvendig for å bistå ved etterforskning av lovbrudd eller annen juridisk etterforskning her eller i utlandet. Hvis det foreligger mistanke om at du har begått et lovbrudd i forbindelse
med bruken av kontoen din eller Tjenesten, kan opplysninger bli utlevert til myndighetene på forespørsel.
Vi kommer ikke til å dele, selge, overlate eller på annen måte utlevere personopplysninger utover det som er angitt i disse personvernreglene.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS
Vi kan overføre personopplysningene dine, inkludert sensitive personopplysninger, til tredje land, dvs. land utenfor EU/EØS. Hvis
vi gjør det, kommer vi til å inngå avtale og treffe andre tiltak ihenhold til gjeldende lovkrav.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Vi behandler personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Det medfører at noen
opplysninger blir lagret lenger enn andre. Vi må lagre noen opplysninger i lengre tid for å oppfylle våre lovmessige plikter.

• Kontoinformasjon. Opplysninger du har gitt oss i forbindelse
med kontoen din, for eksempel brukernavn, e-postadresse,
telefonnummer, postnummer m.m., samt opplysninger om når
du registrerte kontoen din. Disse opplysningene lagres så
lenge du er kunde hos oss.

• Opplysninger du har gitt oss og som du selv har tilgang til i
profilen din, for eksempel vekt, antall skritt, antropometriske
mål og kosthold blir slettet når du avvikler kontoen din.

• Transaksjonsopplysninger som inneholder opplysninger om
betalinger og kjøp du har gjennomført på Netft.no. Vi er pålagt
å lagre disse opplysningene i sju kalenderår av
bokføringshensyn.

• Meldinger til kundetjenesten m.m. Opplysninger du har gitt
oss når du har brukt tjenestene våre, men som du kanskje ikke
kan se i profilen din. Disse opplysningene består av spørsmål
og meldinger du har sendt til kundeservice. Disse
opplysningene slettes når du avvikler kontoen din.

• Data som vi registrerer vedrørende trening på NetFitApp
slettes når du avvikler kontoen din.

• Opplysninger om din geografiske posisjon. Dette er basert
på valgt posisjon, IP-adresse eller stedinformasjonen fra den
mobile enheten din og blir slettet når du avvikler kontoen.

Hvilke rettigheter har du, og hvordan utøver du dem?
Opplysningene er dine, og du har sterke rettigheter. Du har rett til å få tilgang til personopplysningene dine. Du har også rett til å få
opplysningene vi har lagret om deg rettet eller slettet i henhold til loven. Du kan også kreve at behandlingen begrenses hvis du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Du har også rett til å få utlevert visse opplysninger i et digitalt format eller få opplysningene overført til et annet selskap hvis du ønsker det, såkalt rett til dataportabilitet. Disse rettighetene er forklart mer detaljert nedenfor,
og vi beskriver også hvordan du går frem for å utøve noen av rettighetene dine. Hvis du ikke vet om vi behandler personopplysningene dine, kan du be om bekreftelse på det ved å kontakte oss.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan utøve rettighetene dine.
• Din rett til å få tilgang til opplysningene vi behandler om deg (rett til innsyn). Du har rett til å få tilgang til opplysningene vi behandler om deg. For å få tilgang til disse opplysningene kan du logge på kontoen din hos oss eller kontakte oss.

• Din rett til å få rettet uriktige opplysninger. Du har rett til å få rettet uriktige opplysninger. Du kan oppdatere noen opplysninger via kontoen din hos oss. Andre opplysninger må du kontakte oss direkte for å få rettet.

• Din rett til å få opplysninger slettet («retten til å bli glemt»). Du har som hovedregel rett til å få personopplysningene dine
slettet. Du må logge inn på kontoen din for å be om sletting. Du kan også be om sletting ved å kontakte oss som beskrevet
nedenfor.

• Din rett til å protestere mot og begrense behandling. Under visse omstendigheter kan vi behandle personopplysninger der
behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre berettigede interesser, forutsatt at den registrertes rettigheter og friheter
ikke veier tyngre. I slike tilfeller har du, den registrerte, rett til å protestere på at vi behandler personopplysninger om deg.
Som hovedregel vil vi stoppe behandlingen av personopplysningene, og dette gjelder uten unntak hvis
formålet er direktemarkedsføring. Under visse omstendigheter har du også mulighet til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine stoppes eller begrenses. Hvis du utøver denne retten, kan personopplysningene dine bare behandles basert på ditt samtykke eller til andre formål som fremgår direkte av personopplysningslovgivningen.

• Din rett til å kopiere opplysningene dine i et digitalt format (rett til dataportabilitet). Du har under visse omstendigheter rett til å
få opplysninger du har oppgitt til oss utlevert i et digitalt format, samt å få opplysningene overført til en annen virksomhet hvis du ønsker det og det er teknisk mulig og forsvarlig. Denne retten gjelder kun informasjon som behandles ved hjelp av automatiserte metoder samt basert på ditt samtykke, eller som behandles for å oppfylle en avtale med deg. Retten til dataportabilitet omfatter kun opplysninger du har oppgitt til oss,
enten direkte gjennom for eksempel kontaktskjemaer eller generert gjennom din bruk av tjenestene våre. Du kan kreve dataportabilitet ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor.

Vi minner om at det finnes noen unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan for
eksempel innebære at det ikke gis tilgang til visse opplysninger på grunn av hensynet til andres rettigheter og friheter, eller at visse
personopplysninger ikke kan slettes fordi lovgivning eller andre hensyn stiller krav til lagringstid.

Hva innebærer det at Datatilsynet er tilsynsmyndighet?
Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at personopplysningslovgivningen blir fulgt. Hvis du som enkeltperson
mener at vi behandler personopplysninger på en uriktig måte, kan du klage til Datatilsynet.

Avslutte kontoen din
Du kan avslutte kontoen din ved å velge å slette profilen under innstillinger / Konto eller ved å kontakte kundeservice. Når kontoen
din er slettet, sletter eller anonymiserer vi generelt personopplysningene dine fra systemene våre.

Sikkerhet
Vi har rutiner og tiltak for å sikre at ingen uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine, samt for å sikre at all behandling av
opplysninger skjer i tråd med gjeldende lov. Tiltakene omfatter risikovurderinger, organisatoriske og fysiske tiltak samt rutiner for
håndtering av personopplysninger og oppfølging av spørsmål angående tilgjengelighet, retting, blokkering og sletting av
personopplysninger.


Bruk av cookies og annen teknologi
Vi benytter cookies, pikseltagger, lokal lagring og annen teknologi for å forstå deg som bruker og for å analysere data om brukerne.
Les mer om Cookie Policy.


Endringer
Vi kan foreta endringer i personvernreglene våre. Den nyeste versjonen av personvernreglene er alltid tilgjengelig her. Ved
oppdateringer som har avgjørende betydning for vår behandling av personopplysninger (for eksempel endring av angitte formål eller kategorier av personopplysninger) eller oppdateringer som ikke har avgjørende betydning for behandlingen, men som kan ha avgjørende betydning for deg, vil du motta informasjon på nettsidene våre i god tid før oppdateringene blir gjeldende.


Personopplysningsansvar
Tjenesten leveres av Netfit AS, og det er også Netfit AS som er personopplysningsansvarlig.


Kontakt oss
Hvis du har spørsmål eller synspunkter angående disse personvernreglene, er du velkommen til å kontakte oss på post@netfit.no

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram